Zodpovednosť za vady tovaru vo vzťahu k podnikateľovi

Vo vzťahoch s podnikateľskými subjektmi, kedy pri uzavretí kúpnej zmluvy je z okolností zrejmé, že sa nákup týka ich podnikateľskej činnosti, sa zodpovednosť za vady riadi § 2099 a násl. občianskeho zákonníka. Kupujúci je povinný oznámiť vadu bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť. Inak mu v prípade súdneho sporu súd k námietke predávajúceho, práva z vadného plnenia neprizná. Keď ide o skrytú vadu, platí to isté, pokiaľ nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.