+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Informácie o spracovaní osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • Správcom vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť unitechnic.cz s.r.o., so sídlom U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, identifikačné číslo: 27425134 (ďalej len „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Topolová 483, 250 67 Klecany, adresa elektronickej pošty obchod@uni-max.cz, telefón +420 266 190 190.
 • Správca nevymenoval osobu poverenú pre ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Zákonným dôvodom spracovania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy medzi vami a správcom alebo na realizovanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Účelom spracovania vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom či realizovanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.
 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje budú spracovávané počas trvania účinku práv a povinností zo zmluvy, a ďalej počas doby nevyhnutnej na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
 • Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.
 • Ak by ste sa domnievali, že spracovaním vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu.
 • Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu splniť.