Obchodné podmienky

Väčšina obchodných vzťahov je dobre ošetrená zákonom. Ten v niektorých prípadoch poskytuje viac možností – a potom je na obchodných partneroch, aby špecifikovali presné pravidlá.

Vážime si dôveru našich zákazníkov – a preto vopred zverejňujeme úplné pravidlá, ktorými sa naše vzájomné obchody riadia.

Veríme, že takto otvorený prístup pomôže našim zákazníkom pri výbere tovaru z našej ponuky, pretože môžu kedykoľvek – ešte pred uzatvorením objednávky – zistiť, ako majú sami postupovať a ako budeme postupovať my, a to v prípadoch keď všetko bude podľa predpokladov, ale aj v prípadoch keď dôjde k neočakávaným udalostiam. 

 

Definícia pojmov:

  • Podnikateľ – ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, je považovaný vzhľadom k tejto činnosti za podnikateľa. Na účely ochrany spotrebiteľa a na účely § 1963 občianskeho zákonníka sa za podnikateľa považuje tiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Za podnikateľa sa považuje osoba zapísaná v obchodnom registri. Má sa za to, že podnikateľom je osoba, ktorá má na podnikanie živnostenské alebo iné oprávnenie podľa zákona.
  • Spotrebiteľ – je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná.
  • Predávajúci – unitechnic.cz s.r.o., U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praha 9, IČ 27425134, DIČ CZ27425134
  • Všeobecné obchodné podmienky – Pravidlá, ktorými je možné určiť časť obsahu kúpnej zmluvy uzatváranej s kupujúcim.

 

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami a ďalej v rozsahu týmito podmienkami neupraveným zákonom č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „O. z.″), a prípadne aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom (nakupujúcim na IČO). Kupujúci, ktorý nakupuje „na IČO″ – uvedie teda pri uzatváraní kúpnej zmluvy (objednávky) názov svojej firmy a jej IČO, je považovaný za podnikateľa a nevzťahuje sa na neho právo na ochranu spotrebiteľa. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia O. z. a ďalej aj príslušnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, zákonom č. 89/2012 Z. z., O. z.