Postup pri reklamácii a vrátení tovaru

S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je miestom uplatnenia reklamácie (práv z chybného plnenia) prevádzka predávajúceho na adrese Hlavní 29 (hala č. 3 uni-max), 277 45 Úžice, Česká republika, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru.

Ak je na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne chybu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

K tovaru odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár. S vyplneným formulárom reálne urýchlite vybavenie svojej reklamácie.

Kupujúci vo vlastnom záujme zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. Servisné stredisko našej spoločnosti po riadnom vybavení reklamácie vyzve kupujúceho na prevzatie opraveného tovaru. Tovar na reklamáciu posielajte – ak je to možné – v pôvodnom obale. Prepravca neručí za nesprávne (nevhodne či nedostatočne) zabalené zásielky reklamovaného tovaru. POZOR – Pri nevhodne alebo nedostatočne zabalenom reklamovanom tovare nie je možné uznať práva z chybného plnenia, ak sa zistí mechanické poškodenie tovaru pri preprave.

Odporúčame:

  • doložiť doklad o vlastníctve tovaru (faktúra, bloček – ak je to možné, kópia), alebo uviesť jeho variabilný symbol
  • záručný/reklamačný list (ak bol pri nákupe vystavený/priložený)
  • čo najvýstižnejším spôsobom opísať chybu, jej prejavy, prípadne frekvenciu výskytu

Adresu na vybavenie reklamácií nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek nejasností o postupe pri reklamácii odporúčame podrobnosti konzultovať s našimi pracovníkmi na tel.: +420 266 190 190, prípadne na e-maile: reklamace@uni-max.cz.

Prípad reklamácie, či vrátenie tovaru je tiež možné založiť elektronicky priamo zákazníkom.

Zákazník má potom prehľad o celkovom procese reklamácie. Je možná veľmi rýchla komunikácia zákazník - predajca a celkový proces to značne urýchli.

Túto službu zaisťuje doplnok Retino, kde si zákazník môže pre zásielky povolených rozmerov a hmotnosti rovno objednať zvoz, či odovzdať na odberné miesto prepravcu. Dávajte prosím pozor práve na veľkosť aj váhu, ktorú je schopný prepravca prevziať a doručiť. Presnú špecifikáciu uvidíte po výbere konkrétnej prepravy, ešte pred potvrdením objednania.

 

Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete bez vybavenia reklamácie môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu. Po ukončení reklamačného konania kupujúceho informujeme prioritne telefonicky, v prípade opakovanej nedostupnosti e-mailom, príp. písomne listom. Kupujúci je oboznámený s priebehom reklamačného konania, jeho výsledkom a zároveň sa s kupujúcim dohodneme na odovzdaní, prípadne expedícii reklamovaného tovaru. Kupujúcemu bude tovar expedovaný najskôr po jeho súhlase, aby sme sa vyhli prípadnej nedostupnosti kupujúceho na mieste určenia a s tým spojeným komplikáciám.

Pri každej reklamácii je predávajúci povinný vydať spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo z chýb tovaru uplatnil, čo bolo obsahom reklamácie, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požadoval a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácií o vybavení reklamácie; Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy. Uvedené potvrdenie predávajúci vystaví spotrebiteľovi bezodkladne po prijatí reklamácie, v prípade komplikovanejších chýb, ktoré vyžadujú komplexnú technickú revíziu, môže byť potvrdenie vystavené do 3 pracovných dní.

Pri tovare vyžadujúcom posudok autorizovaného servisu potvrdenie kupujúci získa bezodkladne potom, ako ho autorizovaný servis vyhotoví.

Výmena alebo vrátenie tovaru je možné iba v prípade vrátenia v nepoškodenom stave, ak je to možno v pôvodnom obale a s kompletným príslušenstvom.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Záznamy neboli nájdené...