Nakladanie s elektroodpadom

Prispievame k spätnému odberu elektrozariadení


Opotrebovaný elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Kompletné (nedemontované) zariadenie je treba odovzdať na mieste spätného odberu, ktoré sú uvedené na www.retela.cz, u posledného predajcu alebo na stránkach iných kolektívnych systémov. Odložením použitého elektrozariadenia na správne miesto bude umožnené jeho zapojenie do procesu ekologického nakladania, ktorého výsledkom je riadne spracovanie a recyklácia. Recyklačný príspevok je zahrnutý v cene výrobku.

Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená v rámci kolektívneho systému RETELA (www.retela.cz).

Záznamy neboli nájdené...