Zodpovednosť za chyby tovaru vo vzťahu k spotrebiteľovi

Naša obchodná spoločnosť (ako predávajúci, ďalej len „predávajúci“) zodpovedá kupujúcemu v postavení spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“), že vec pri prevzatí nemá žiadne chyby. Obzvlášť predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar:

 1. zodpovedá dohodnutému opisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
 2. je vhodný na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a
 3. je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na používanie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že okrem dohodnutých vlastností

 1. je tovar vhodný na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa, aj vzhľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie sú dostupné relevantné technické normy,
 2. tovar množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá zvyčajným vlastnostiam tovaru toho istého druhu, ktoré môže kupujúci racionálne očakávať, aj vzhľadom na verejné vyhlásenia vykonané predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením,
 3. je tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na používanie, ktoré môže kupujúci racionálne očakávať, a
 4. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

Predávajúci nie je viazaný verejným vyhlásením podľa predchádzajúceho odseku písm. b), ak preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzatvorenia zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo učinené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv.

Vyššie uvedený odsek začínajúci textom „Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že okrem dohodnutých vlastností…“ sa nepoužije v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím zmluvy osobitne upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a kupujúci s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

Ak sa prejaví chyba v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, s výnimkou, že to povaha tovaru alebo chyby vylučuje. Táto doba neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec používať, v prípade, že chybu vytkol oprávnene.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu taktiež za chybu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a chyba nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.

Kupujúci môže vytknúť chybu, ktorá sa na tovare prejaví po dobu dvoch rokov od prevzatia. Súd právo z chyby prizná aj v prípade, že nebola vytknutá bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol kupujúci pri dostatočnej dôkladnosti zistiť. Ak kupujúci vytkol predávajúcemu chybu oprávnene, doba na uplatnenie práv z chybného plnenia neplynie po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec používať.

Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprináleží, ak chybu sám spôsobil. Chybou tovaru nie je opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným používaním alebo pri použitom tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jeho predchádzajúceho používania.

Chybu je možné vytknúť predávajúcemu, u ktorého bol tovar zakúpený. Ak je však na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste bližšom ku kupujúcemu, kupujúci vytkne chybu tomu, kto je určený na vykonanie opravy. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v akejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné vzhľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj vo svojom sídle. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácií o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete bez vybavenia reklamácie môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

Kým predávajúci nesplní svoje povinnosti z chybného plnenia, nemusí kupujúci platiť doposiaľ neuhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Ak má tovar chybu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa vlastného výberu môže požadovať dodanie nového bezchybného tovaru alebo opravu tovaru, s výnimkou, ak je zvolený spôsob odstránenia chyby nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä vzhľadom na závažnosť chyby, hodnotu, ktorú by mal bezchybný tovar, a to, či môže byť iným spôsobom chyba odstránená bez značných problémov pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstrániť chybu, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä vzhľadom na závažnosť chyby a hodnotu, ktorú by mal bezchybný tovar.

Predávajúci odstráni chybu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné problémy, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci tovar kúpil. Na odstránenie chyby prevezme predávajúci tovar na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž tovaru, ktorého montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci ešte predtým, než sa chyba prejavila, predávajúci vykoná demontáž chybnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené. Ak kupujúci neprevezme tovar v primeranom čase po tom, čo ho predávajúci upovedomil o možnosti vec po oprave prevziať, predávajúcemu prináleží odplata za uskladnenie, s tým, že ak si zmluvné strany nezjednajú jej výšku, platí za dohodnutú obvyklá suma.

Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ak

 1. predávajúci chybu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s odsekom uvedeným vyššie (začínajúci textom „Predávajúci odstráni chybu v primeranom čase…“),
 2. sa chyba prejavuje opakovane,
 3. je chyba podstatným porušením zmluvy, alebo
 4. je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že chyba nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných problémov pre kupujúceho.

Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou bezchybného tovaru a chybného tovaru, ktorý kupujúci dostal.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak chyba tovaru nie je relevantná; má sa za to, že chyba nie je irelevantná.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu ihneď, ako dostane tovar alebo keď mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal.

Pred prvým použitím veci je kupujúci povinný prečítať si s ním súvisiace dokumenty potrebné na používanie veci, vrátane návodu na používanie, bezpečnostných výstrah a ďalších pokynov a následne sa týmito dokumentami, resp. informáciami v nich obsiahnutými dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa vystavuje nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym používaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú chybu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti predávajúceho za chyby.

POZOR – Návod na používanie nemusí byť vždy dodávaný – napr. pri výrobkoch so všeobecne známym spôsobom používania. Naopak, pri zložitejších zariadeniach je nutné návod vlastniť, aby mohol byť výrobok uvedený do prevádzky predpísaným spôsobom (chýbajúci návod je nutné si najskôr vyžiadať).

Ku každému tovaru sa prikladá daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o zakúpení. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu/listu o prevzatí zásielky od prepravcu.

Kto má právo z chybného plnenia, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Predávajúci v tomto prípade najmä spätne uhradí kupujúcemu náklady na odoslanie reklamovaného tovaru do určeného zberného miesta, a to do výšky zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu prepravy miestne príslušnej krajiny, do ktorej bol predaný. Predávajúci neuhradí náklady za expresnú kuriérnu prepravu alebo podobný spôsob prepravy, ktorý je zo svojej povahy výrazne drahší, než bežný spôsob. Kupujúci v takom prípade musí predávajúcemu doložiť doklad (alebo jeho kópiu) preukazujúci náklady na prepravu reklamovaného tovaru.

Ak však kupujúci neuplatní právo na náhradu vyššie uvedených nákladov účelne vynaložených pri uplatnení práva z chybného plnenia do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť chybu, súd právo neprizná, ak predávajúci namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené načas.

Ďalší postup pri reklamácii je dostupný tu.

Záznamy neboli nájdené...