Informácie pre spotrebiteľa

Vzhľadom na charakter tovaru predávaného v našom internetovom obchode nie sú zvyčajne našimi zákazníkmi osoby v postavení spotrebiteľa, ale podnikatelia. Napriek tomu podľa platnej a účinnej právnej úpravy pamätáme aj na spotrebiteľov, a preto v ďalšom texte uvádzame nasledujúce zákonom vyžadované údaje.

POZOR – Nasledujúce informácie sa vzťahujú iba na kupujúcich v postavení spotrebiteľa, a teda nie na osoby konajúce pri uzatváraní kúpnej zmluvy ako podnikatelia.

Predávajúci poskytuje na tomto mieste kupujúcim v postavení spotrebiteľov pred uzavretím kúpnej zmluvy alebo pred tým, než kupujúci v postavení spotrebiteľa vykoná záväznú ponuku (objednávku), údaje v zmysle § 1 811, § 1 820 a § 1 826 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“).

Údaje podľa § 1 811 ods. 2 OZ:

 1. údaje o totožnosti našej obchodnej spoločnosti (v postavení predávajúceho), adrese sídla, telefónneho čísla a adrese na doručovanie elektronickej pošty je možné nájsť v rubrike Kontakty,
 2. označenie tovaru a opis jeho hlavných vlastností je možné nájsť pri každej položke ponúkaného tovaru,
 3. celkovú cenu tovaru, prípadne spôsob jej výpočtu (ak povaha tovaru neumožňuje túto cenu rozumne určiť vopred) vrátane všetkých daní, poplatkov a iných obdobných finančných plnení, je možné nájsť pri každej položke ponúkaného tovaru, respektíve pri objednávaní tovaru v časti 4. Súhrn objednávky (pozri jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy),
 4. platbu, spôsob a čas dodania tovaru je možné nájsť pri objednávaní tovaru v časti 2. Preprava a platba, respektíve v časti 4. Súhrn objednávky (pozri jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy),
 5. náklady na dodanie tovaru, a ak tieto náklady nie je možné stanoviť vopred, údaj, že môžu byť dodatočne účtované, je možné nájsť pri objednávaní tovaru v časti 2. Preprava a platba, respektíve v časti 4. Súhrn objednávky (pozri jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy),
 6. údaje o existencii práv z chybného plnenia, prípadne tiež o záruke na akosť, a popredajnom servise a ich podmienkach je možné nájsť v rubrike Záruky, reklamácie a servis,
 7. vzhľadom na povahu nami uzatváranej kúpnej zmluvy (nie je uzatváraná na dobu neurčitú) a charakter tovaru predávaného v našom internetovom obchode neposkytujeme údaje podľa § 1 811 ods. 2 písm. g), h) a i) OZ.

Údaje podľa § 1 820 OZ:

 1. údaje o hlavných vlastnostiach tovaru a povahe tovaru je možné nájsť pri každej položke ponúkaného tovaru,
 2. údaje o totožnosti našej obchodnej spoločnosti (v postavení predávajúceho) je možné nájsť v rubrike Kontakty,
 3. adresu sídla, telefónne číslo a adresu na doručovanie elektronickej pošty je možné nájsť v rubrike Kontakty,
 4. adresu prevádzky (ak sa líši od adresy sídla) je možné nájsť v rubrike Kontakty,
 5. celkovú cenu a náklady na dodanie podľa § 1 811 ods. 2 písm. c) a e) OZ je možné nájsť pri každej položke ponúkaného tovaru, respektíve pri objednávaní tovaru v časti 2. Preprava a platba a v časti 4. Súhrn objednávky (pozri jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy); vzhľadom na povahu nami uzatváranej kúpnej zmluvy (nie je uzatváraná na dobu neurčitú a jej predmetom nie je opakované plnenie) neposkytujeme údaje podľa § 1 820 ods. 1 písm. e), veta za bodkočiarkou, OZ,
 6. vzhľadom na to, že cenu tovaru neprispôsobujeme osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania, neposkytujeme údaj podľa § 1 820 ods. 1 písm. f), OZ
 7. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby,
 8. spôsob platby, spôsob a čas dodania je možné nájsť pri objednávaní tovaru v časti 2. Preprava a platba, respektíve v časti 4. Súhrn objednávky (pozri jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy),
 9. podmienky, lehotu a postup na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, ako aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ak je možné toto právo využiť, je možné nájsť rubrike Záruky, reklamácie a servis, podrubrika Vzorové poučenie o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, a ďalej v článku 2.13. a nasl. Všeobecných obchodných podmienok,
 10. v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, výšku nákladov spojených s vrátením tovaru, ak nemôže byť pre svoju povahu vrátený zvyčajnou poštovou cestou,
 11. vzhľadom na charakter tovaru predávaného v našom internetovom obchode neposkytujeme údaje podľa § 1 820 ods. 1 písm. k) OZ,
 12. vzhľadom na charakter tovaru predávaného v našom internetovom obchode neposkytujeme údaje podľa § 1 820 ods. 1 písm. l) OZ, s výnimkou údaja o tom, že ak ide o tovar vyrobený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobený jeho osobným potrebám, nemá tento kupujúci podľa § 1 837 písm. d) OZ právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 13. údaje o existencii práv z chybného plnenia, prípadne tiež o záruke na akosť, a popredajnom servise a ich podmienkach je možné nájsť v rubrike Záruky, reklamácie a servis,
 14. naša obchodná spoločnosť nie je viazaná žiadnymi kódexmi správania sa, ktoré by sme sa zaviazali dodržiavať v súvislosti s niektorou obchodnou praxou alebo odvetvím nášho podnikania,
 15. vzhľadom na povahu nami uzatváranej kúpnej zmluvy (nie je uzatváraná na dobu neurčitú, záväzok z nej nie je automaticky predlžovaný, a zmluva neurčuje najkratšiu dobu, počas ktorej budú trvať povinnosti kupujúceho zo zmluvy) neposkytujeme údaje podľa § 1 820 ods. 1 písm. o), p) OZ,
 16. prípadná povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu sa vzťahuje na tovar dodávaný kupujúcemu na zákazku (špeciálny tovar na objednávku), a jej podmienky sú stanovené vždy po predchádzajúcej dohode s kupujúcim,
 17. Mimosúdne riešenie sporov spotrebiteľov upravuje rubrika Záruky, reklamácie a servis a podrubrika Postup pri reklamácii a jej vybavenie a podrubrika Zodpovednosť za chyby tovaru vo vzťahu k spotrebiteľovi; so sťažnosťou alebo návrhom na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu vznikajúceho z kúpnej zmluvy sa spotrebiteľ môže obrátiť na orgán (subjekt) mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz. Česká obchodná inšpekcia rieši sťažnosti a návrhy na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Platformu na riešenie sporov on-line dostupnú na internetovej http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Údaje podľa § 1 820 OZ:

 1. uzatvorená kúpna zmluva nie je v našej obchodnej spoločnosti (v postavení predávajúceho) uložená a nie je tak spotrebiteľovi (v postavení kupujúceho) dostupná,
 2. kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v jazykoch zodpovedajúcich jazykovej mutácii nášho e-shopu,
 3. jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú nasledujúce: výber tovaru a vloženie tovaru do nákupného košíka, voľba spôsobu prepravy a spôsobu platby, uvedenie dodacích údajov, potvrdenie súhrnu objednávky (návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy – ponuky), odoslanie (podanie) objednávky a jej následné e-mailové potvrdenie našou obchodnou spoločnosťou, kedy sa kúpna zmluva uzatvára v okamihu doručenia tohto potvrdenia spotrebiteľovi. V prípade uzatvorenia zmluvy tzv. dištančným spôsobom vydáme kupujúcemu potvrdenie o uzatvorenej kúpnej zmluve v textovej podobe po jej uzatvorení, najneskôr však v okamihu dodania tovaru.
 4. chyby vzniknuté pri zadávaní údajov pred podaním objednávky je možné zistiť a opraviť priamo v našom e-shope (v osobnej sekcii spotrebiteľa) pred samotným podaním (odoslaním) objednávky našej obchodnej spoločnosti, prípadne na zákazníckej linke nášho e-shopu; spotrebiteľ môže doposiaľ nepodanú objednávku tovaru (ponuku – návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy) stornovať. Na to môže využiť akýkoľvek prostriedok, ktorým disponujeme, napr. e-mail e-shop@uni-max.sk, telefón +421 850 001 002, písomne na akejkoľvek adrese prevádzkarne, ústne na prevádzkarni v Úžiciach, Česká republika.

Ku každej dodávke tovaru prikladáme zložku (priečinok) s dokumentmi (alebo poskytujeme odkaz na stiahnutie týchto dokumentov, prípadne na vyžiadanie zasielame), ktorá obsahuje daňový doklad, informácie ohľadom záruk (respektíve ohľadom práv z chybného plnenia), návody na používanie, a pre prípad potreby aj reklamačný formulár.

POZOR – Na daňovom doklade pre spotrebiteľa je výrazne uvedené: „Kupujúci deklaroval, že tovar nenadobúda na účely podnikateľskej činnosti. Tento doklad nie je možné použiť na daňovú evidenciu.“

Ceny zobrazované webovým rozhraním na našom e-shope sú platné v okamihu podania (odoslania) objednávky.

Záznamy neboli nájdené...