+421 850 001 002 / Po-Pi 7:30-16:00
0
€ 0,00 s DPH € 0,00 bez DPH

Zodpovednosť za chyby tovaru vo vzťahu k spotrebiteľovi

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

  • má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej
  • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza, alebo na ktoré sa vec tohto druhu bežne používa
  • vec zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy
  • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti
  • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov

Ak sa chyba prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený reklamovať chyby, ktoré sa na tovare vyskytnú do 24 mesiacov od jeho prevzatia v zmysle ust. §2165 zákona č. 89/2012 Z. z., občianskeho zákonníka (ďalej len „občiansky zákonník″).

Ak nemá vec vlastnosti stanovené podľa zmluvy, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo ak by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Pred prvým použitím veci je kupujúci povinný preštudovať k nej sa viažuce doklady nutné na používanie veci, vrátane návodu na obsluhu, bezpečnostných výstrah a ďalších pokynov a následne sa týmito dokladmi, resp. informáciami v nich obsiahnutými, dôsledne riadiť.

POZOR – návod na použitie nemusí byť vždy súčasťou dodávky – napríklad pri výrobkoch so všeobecne známym spôsobom použitia. Naopak, u zložitejších zariadení je nutné mať návod k dispozícii, aby mohol byť výrobok uvedený do prevádzky predpísaným spôsobom (chýbajúci návod je nutné si najprv vyžiadať).

Zodpovednosť za chyby sa nevzťahuje na opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené jej obvyklým používaním. Kratšiu životnosť výrobku preto nemožno považovať za chybu a nemožno ju reklamovať. Práva z chybného plnenia kupujúcemu nenáležia, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil. Ku každému tovaru je prikladaný daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe. Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu / prevzatím zásielky od dopravcu.

V prípade uznanej reklamácie má kupujúci nárok na finančnú kompenzáciu nákladov, ktoré preukázateľne vynaložil na odoslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu, a to v maximálnej výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu možnému spôsobu dodania Českej pošty alebo všeobecne známych dopravcov typu PPL. Predávajúci nebude kompenzovať náklady za nadštandardné služby akýchkoľvek dopravcov, ako je napríklad expresné doručenie a pod.

 

Akciové ponuky